[hay] Bạn bè

Chủ nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2012

Bạn bè càng thân, cách nói
chuyện càng thô bạo;
Bạn bè càng thân, cử chi càng
phóng khoáng;
Bạn bè càng thân, đùa cợt càng
không câu nệ;
Bạn bè càng thân, khi bạn đi chơi
càng quan tâm đến bạn;
Bạn bè càng thân, ít gặp nhau
càng nhớ thêm;
Bạn bè càng thân, khi bạn sai sẽ
mắng thẳng vào mặt bạn;
Bạn bè càng thân, khi buồn người
họ nghĩ tới trước nhất sẽ là bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *